Disclaimer

Deze overdracht is vertrouwelijk en bedoeld voor de persoon of organisatie aan wie deze is gericht. Het kan bevoorrechte en vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te kopiëren, verspreiden of gebruiken. Als dit bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de afzender te melden.

Privacy Statement

XSAGA respecteert de privacy van mensen die persoonsgegevens aan ons verstrekken. De persoonsgegevens die u verstrekt zullen wij beveiligen en vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en andere privacyregels.

In deze privacyverklaring informeren wij u over de doelen waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij zullen de verkregen persoonsgegevens alleen verwerken voor de doelen waarvoor zij zijn verstrekt. Verder leggen wij u uit op welke wijze wij uw persoonsgegevens gebruiken en welke bewaartermijnen wij hanteren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u en met welk doel?We verwerken die persoonsgegevens die wij nodig hebben voor uw deelname aan een evenement. In veel gevallen vragen we dan u om de volgende persoonsgegevens: naam, adres, woonplaats en telefoonnummer van de deelnemer, geslacht, geboortedatum, titulatuur, functie, naam van een bedrijf en bankgegevens (als dat voor betaling of zekerheid nodig is). Deze persoonsgegevens hebben wij nodig voor het aanbieden, leveren en factureren van onze diensten voor een evenement.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat verplicht is op grond van de wet of een rechterlijk bevel of in geval van een ander vitaal belang van uw kant. Bij dat laatste kunt u denken aan gezondheidsgegevens als u tijdens een evenement onwel wordt.

Om de overeenkomst uit te voeren hebben wij deze persoonsgegevens nodig, om uw deelname aan een evenement, overnachting in een hotel of cateringwensen en de facturering mogelijk te maken. Daarnaast hebben wij een belang bij deze gegevens om specifieke wensen te beantwoorden.

Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat de overeenkomst met u is uitgevoerd en tot 7 jaar daarna mede omdat de belastingdienst dat van ons verwacht.

Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Deze partners kunnen uw persoonsgegevens krijgen. Zij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de uitvoering van het evenement en om u op maat te informeren. Als partners buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd vragen wij altijd uw toestemming voordat zij uw persoonsgegevens krijgen.

Internetsites van derden
Op onze website vindt u links naar andere websites. Deze privacyverklaring is hierop niet van toepassing. Dit geldt ook voor de social media buttons die op onze website staan. Deze websites kunnen een ander privacy beleid hebben waarop wij geen invloed hebben. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het kenbaar maken van uw gegevens. Deze privacyverklaring geldt alleen voor persoonsgegevens die u aan ons (persoonlijk of via de website) verstrekt.

We gebruiken de verstrekte persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals we hierboven hebben omschreven. Uw bankgegevens die u heeft verstrekt kunnen wij voor de uitvoering van de betaling aan derden verstrekken. Deze derde is als verwerker tevens verplicht om zich aan de privacyregels te houden hetgeen wij schriftelijk hebben vastgelegd.

Contact en nieuwsbrief
Via ons e-mailadres info@xsaga.nl kunt u ons vragen stellen. Door dit e-mailadres te gebruiken, geeft u toestemming om u te benaderen voor het maken van een afspraak of om u gerichte informatie te sturen. Hiervoor gebruiken wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het bewaren van deze gegevens om u te bereiken. Wij bewaren deze persoonsgegevens totdat we zeker weten dat uw vragen beantwoord zijn en daarna tot zes maanden voor de eventuele follow-up van een gesprek.

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. U kunt ook een e-mail sturen dat u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen.

Deze gegevens worden bewaard tot drie maanden nadat u het abonnement op de nieuwsbrief heeft opgezegd.

Gevoelige informatie
We zullen eventuele bijzondere persoonsgegevens (gezondheid, etniciteit, etc.), indien mogelijk, verwijderen uit de vragen, klachten of andere zaken. Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van een evenement en dan alleen met uw toestemming.