Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden IDEA - versie maart 2022
Artikel 1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever. 1.2 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in dat geval voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats laten treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen. 1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Offerte, informatie en inschakeling derden
2.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij Opdrachtnemer schriftelijk anders heeft aangegeven.
2.2 Alle door Opdrachtnemer verstrekte adviezen, informatie en/of specificaties zijn vrijblijvend en gelden steeds bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Opvolging daarvan komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2.3 Opdrachtnemer is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen.

Artikel 3 Verplichtingen Opdrachtgever
3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Opdrachtgever voor eigen rekening zorgdragen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen op de locatie waar de opdracht wordt uitgevoerd (waaronder doch niet beperkt tot de veiligheid voor artiesten, medewerkers en bezoekers). Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is Opdrachtnemer niettemin gerechtigd om op ieder gewenst moment aanvullende eisen te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe nopen.
3.2 Opdrachtgever is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoorde te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan Opdrachtnemer te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie.
3.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen wegens het gebruik van (intellectuele) eigendomsrechten van derden (waaronder doch niet beperkt tot ‘Bumarechten’).
3.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de vereiste toestemming van derden en/of vergunningen, alsmede onderzoek hiernaar.
3.5 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de door haar ingeschakelde en/of uitgenodigde derden die bij de opdracht zijn betrokken, zoals (doch niet uitsluitend) deelnemers en bezoekers van een evenement.

Artikel 4 Aansprakelijkheid Opdrachtnemer zonder IDEA-evenementenverzekering
4.0 Dit artikel is van toepassing, indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever niet schriftelijk zijn overeengekomen dat er een IDEAevenementenverzekering bij Klap No Risk wordt afgesloten.
4.1 Opdrachtgever heeft geen recht op enige schadevergoeding, indien de schade (mede) is veroorzaakt doordat Opdrachtgever zich niet heeft gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.
4.2 Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer sluiten geen IDEA-evenementenverzekering bij Klap No Risk af. Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor voldoende verzekeringen voor het evenement of het risico zelf te dragen.
4.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, tenzij: (i) deze schade valt onder de dekking van haar algemene aansprakelijkheidsverzekering (tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd) te vermeerderen met het eigen risico, dan wel (ii) er sprake is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of een van haar leidinggevenden.
4.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor niet-verzekerde schade, is in alle gevallen beperkt tot enkel de directe schade met een maximum van € 25.000,-, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of een van haar leidinggevenden.
4.5 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de opkomst van de deelnemers of bezoekers van het betreffende evenement.
4.6 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer heeft, dienen binnen 12 maanden na het moment waarop Opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door Opdrachtnemer te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.
4.7 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (waaronder doch niet beperkt tot deelnemers en bezoekers), die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden.
4.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan goederen die door Opdrachtgever aan haar ter beschikking zijn gesteld. opdrachtgever zal voor een deugdelijke verzekering zorgdragen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid Opdrachtnemer met IDEA-evenementenverzekering
5.0 Dit artikel is van toepassing, indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever wel schriftelijk zijn overeengekomen dat er een IDEAevenementenverzekering bij Klap No Risk wordt afgesloten.
5.1 Opdrachtgever heeft geen recht op enige schadevergoeding, indien de schade (mede) is veroorzaakt doordat Opdrachtgever zich niet heeft gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden.
5.2 Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer sluiten als verzekernemer(s) de IDEA-evenementenverzekering bij Klap No Risk af met zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer als begunstigde.
5.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die niet wordt gedekt door de IDEA-evenementenverzekering, tenzij: (i) deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering (tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd) te vermeerderen met het eigen risico, dan wel (ii) er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.
5.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor niet-verzekerde schade, is in alle gevallen beperkt tot enkel de directe schade met een maximum van € 25.000,-, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of een van haar leidinggevenden. Versie maart 2022
5.5 Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de opkomst van de deelnemers of bezoekers van het betreffende evenement.
5.6 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer heeft, dienen binnen 12 maanden na het moment waarop Opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door Opdrachtnemer te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.

Artikel 6 Reclame
Alle reclames dienen, op straffe van verval, schriftelijk bij Opdrachtnemer te zijn ingediend binnen 30 dagen nadat deze bekend zijn geworden dan wel bekend hadden kunnen zijn.

Artikel 7 Overmacht
7.1 Indien naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer, of niet meer in volle omvang, gevergd kan worden, door omstandigheden die niet aan Opdrachtnemer of Opdrachtgever zijn te wijten, is er sprake van overmacht. Van overmacht is onder andere sprake bij (i) extreem weer, (ii) intrekking van vergunningen, (iii) nationale rouw, etc.
7.2 Bij overmacht bekijken Opdrachtgever en Opdrachtnemer in onderling overleg en in alle redelijkheid, of de overeenkomst aan de nieuwe situatie kan worden aangepast, bijv. door het evenement te wijzigen en/of te verplaatsen. Kostenverlagingen en/of kostenverhogingen ten gevolge van voornoemde aanpassingen, komen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever.
7.3 Indien aanpassing (zoals bedoeld in het vorige lid) niet mogelijk blijkt, zijn zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer gerechtigd om de overeenkomst wegens overmacht te ontbinden, met dien verstande dat Opdrachtnemer in beide gevallen recht blijft houden op de volledige overeengekomen opdrachtsom, verminderd met alle kostenverlagingen en vermeerderd met alle kostenverhogingen ten gevolge van deze ontbinding.
7.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor overmachtssituaties.
7.5 Opdrachtgever dient zich tegen de financiële risico’s van dit artikel te verzekeren, bij gebreke waarvan deze risico’s voor rekening en risico van Opdrachtgever komen.

Artikel 8 Prijs, betaling en annulering
8.1 De overeengekomen prijs (opdrachtsom) is exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
8.2 Opdrachtgever is op ieder moment op eerste verzoek van Opdrachtnemer verplicht zekerheid te stellen voor de voldoening van al hetgeen door haar is verschuldigd.
8.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. De betalingstermijn is een fatale termijn. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige betaling op te schorten dan wel te verrekenen.
8.4 Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht enkel schriftelijk te annuleren. Opdrachtgever dient dan de navolgende kosten aan Opdrachtnemer te voldoen, in geval van annulering: a) in de periode liggend tussen 12 en 9 maanden voor het aanvangsmoment, 10% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt); b) in de periode liggend tussen 9 en 6 maanden voor het aanvangsmoment, 25% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt); c) in de periode liggend tussen 6 en 3 maanden voor het aanvangsmoment, 50% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt); d) in de periode liggend tussen 3 en 2 maanden voor het aanvangsmoment, 75% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt), e) in de periode liggend tussen 2 en 1 maanden voor het aanvangsmoment, 85% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt) en f) in de periode liggend tussen 1 maand voor het aanvangsmoment en het aanvangsmoment zelf, 100% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt). De opdrachtsom bedraagt de in de overeenkomst opgenomen opdrachtsom vermeerderd met daarna overeengekomen mutaties.
8.5 Indien ten tijde van de annulering de schade van Opdrachtnemer hoger is dan voornoemde annuleringsvergoeding, dient Opdrachtgever de daadwerkelijke schade aan Opdrachtnemer te vergoeden.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten
9.1 Opdrachtnemer is dan wel wordt uitsluitend rechthebbende van alle bestaande en toekomstige rechten van intellectueel eigendom (waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht) die rusten op of voortvloeien uit werken (in welke vorm dan ook, waaronder doch niet beperkt tot uitgewerkte ideeën, voorstellen, designs en concepten) die Opdrachtnemer in het kader van de opdracht ontwikkelt en/of heeft (laten) ontwikkelen. Opdrachtgever verkrijgt hierop voor de duur van de opdracht een gebruiksrecht.
9.2 Opdrachtgever garandeert intellectueel eigendomsrechten van derden te respecteren. Indien Opdrachtnemer door handelen en/of nalaten van Opdrachtgever inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer, de werknemers van Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden op het eerste verzoek vrijwaren.
9.3 Door het in het kader van de opdracht aan Opdrachtnemer ter beschikking stellen van materialen of werken, van welke aard dan ook, geeft Opdrachtgever onvoorwaardelijke toestemming aan Opdrachtnemer deze materialen en werken op welke wijze dan ook te gebruiken, voor zover dit voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht redelijkerwijs vereist is.
9.4 Opdrachtgever en derden onderdeel uitmakend van de opdracht zijn gerechtigd geluid, foto - en/of beeldopnamen van de opdracht te maken, tenzij Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bedongen. De geluid -, foto – en/of beeldopnamen mag door Opdrachtgever en derden onderdeel uitmakend van de opdracht niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden gebruikt in interne en externe communicatie-uitingen.

Artikel 10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle rechtsverhoudingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank van het arrondissement waarbinnen (de statutaire zetel van) Opdrachtnemer zich bevindt, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen, voor zover bepalingen van dwingend recht zich daartegen niet verzetten.

Artikel 11 Verwerken van persoonsgegevens
Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zijn onderstaande voorwaarden ook van toepassing.

De begrippen die in deze voorwaarden worden gehanteerd hebben de betekenis die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) daaraan heeft toegekend of die de rechtspraak daaraan geeft. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als verwerker. Opdrachtnemer vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin Opdrachtgever de persoonsgegevens verwerkt) de rol van verwerker of subverwerker.

Artikel 12 Doeleinden van de verwerking
Opdrachtnemer zal de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend laten plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met toestemming van de betrokkene worden bepaald. Opdrachtnemer zal onder de Overeenkomst alle persoonsgegevens verwerken van alle categorieën van betrokkenen die bij de uitvoering van de overeenkomst worden opgeslagen, dan wel die op een andere manier aan Opdrachtnemer worden verstrekt om te worden verwerkt. Indien er bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, dient Opdrachtgever dit vooraf aan Opdrachtnemer te melden en zullen Partijen in overleg beoordelen of in dit kader aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Opdrachtnemer heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Opdrachtnemer neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag.
Opdrachtgever staat ervoor in dat hij, voor zover vereist in de AVG een gegevensverwerkingsregister zal bijhouden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken en vorderingen die verband houden met het niet of niet-juist naleven van deze registerplicht.

Artikel 13 Verdeling van de verantwoordelijkheid
11.1 Voor verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn gemeld, verwerkingen door derden of voor andere doeleinden, is Opdrachtnemer niet verantwoordelijk.
11.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Opdrachtgevers vrijwaren de Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan de voornoemde garantie door de Opdrachtgever.
11.3 De verplichtingen van de Opdrachtgever die uit deze voorwaarden voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Opdrachtgever, zoals werknemers of door hen ingeschakelde derden.

Artikel 14 Doorgifte van persoonsgegevens
Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Economische Ruimte. Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op verzoek melden naar welk land of welke landen de persoonsgegevens worden doorgegeven.

Artikel 15 Inschakelen van sub verwerkers
13.1 Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer hierbij toestemming om, in het kader van de Overeenkomst en de in deze voorwaarden opgenomen persoonsgegevensverwerking, sub verwerkers in te schakelen. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op verzoek informeren over welke sub verwerkers zij inschakelt.
13.2 Indien Opdrachtnemer het voornemen heeft om nieuwe sub verwerkers in te schakelen voor het verwerken van persoonsgegevens, dan zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover vooraf informeren. Opdrachtgever heeft vervolgens twee weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken tegen dit voornemen. Indien Opdrachtgever geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt Opdrachtgever geacht ermee in te stemmen.
13.3 De Opdrachtgever zal zijn toestemming om andere sub verwerkers in te schakelen niet op onredelijke gronden onthouden waarbij de Opdrachtnemer zich inspant om de sub verwerker ten minste dezelfde verplichtingen op te leggen met betrekking tot de persoonsgegevensverwerking als die tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

Artikel 16 Verzoeken van betrokkenen
Als een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens rechtstreeks richt tot Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer het verzoek binnen redelijke termijn doorsturen aan de Opdrachtgever. Opdrachtnemer mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. Opdrachtnemer zal de betrokkene rechtstreeks antwoorden indien Opdrachtnemer dat wettelijk verplicht is of hiervoor een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft op basis van de AVG. Opdrachtnemer is gerechtigd om de kosten van de beantwoording van verzoeken van betrokkenen aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Versie maart 2022